Privacy Statement

Jouw privacy is van groot belang bij VCL Job Service B.V. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens en wij zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement leggen wij graag aan je uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen en voor welke doeleinden we dit doen. Daarnaast is er een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten en waar je terecht kunt. Neem deze daarom zorgvuldig door.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens? 
In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP'ers, werving & selectie en salarisadministratie.

 • Een relatie gericht op verwerven voor en uitvoeren van opdrachten bij derden en hiervoor de financiële administratie te verzorgen, te weten: personeels-, uren-, verzuim-, en salarisadministratie
 • Jouw geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen bij één of meerdere potentiële opdrachtgevers
 • Met jou, onze opdrachtgevers/relaties een overeenkomst te kunnen sluiten en deze uit te voeren en na te komen
 • Jou passende vacatures toe te sturen aansluitend op jouw wensen en kwaliteiten
 • Voor het uitvoeren van benodigde controles, te weten: interne en/of externe audits en accountantscontroles. Tevens ten behoeve van het waarborgen en bevorderen van onze kwaliteit en bedrijfsveiligheid
 • Geldende regel- en wetgeving na te komen en de wettelijke re-integratieverplichting te voldoen in opdracht van de overheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 • Subsidies en/of premiekortingen aan te vragen.

Enkel voor bovenstaande doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens voor andere, aanverwante doeleinden willen gebruiken, informeren we je en zullen we je toestemming vragen conform de wet.

NB. Wij maken geen gebruik van cookies, Google Analytics en andere statistieken om marktanalyses uit te voeren. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd en kunnen wij niet inzien.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens? 

 • Als je je inschrijft voor werk
 • Je solliciteert via onze website of één van de vacaturebanken
 • Je een arbeidsovereenkomst met of via VCL Job Service B.V. bent aangegaan
 • Je contact hebt gehad met een van onze medewerkers voor bijvoorbeeld een vraag of mededeling. Dit kan zowel telefonisch, per mail of schriftelijk zijn
 • Je meedoet met een social-media activiteit (bijvoorbeeld het 'Liken' of 'Delen' van activiteiten op Facebook, Instagram of LinkedIn)

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en overige contactgegevens
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Werkervaring en gevolgde opleidingen, cursussen en/of trainingen
 • Eventueel een kopie van de voorkant van het rijbewijs
 • Eventuele verstrekte referenties en getuigschriften
 • Je motivatie en beschikbaarheid
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Je foto of video (op vrijwillige basis)

Op het moment dat je voor of via ons gaat werken verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Een kopie van je ID-bewijs en eventueel werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens welke nodig zijn voor personeels-, salaris-, en verzuimregistratie
 • Ondernemingsgegevens (ZZP).

Bijzondere gegevens?
Persoonsgegevens die onder de noemer bijzondere gegevens vallen zijn ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden. Deze bijzondere gegevens verzamelen wij uitsluitend indien dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, mits daar toestemming voor is gegeven of indien dit anders toegelaten is of krachtens bij de wet.

Welke gegevens van zakelijke relaties verzamelen we?
De persoonsgegevens welke wij verzamelen van onze zakelijke relaties betreffen contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waar wij zakelijk contact mee onderhouden. Hierbij is te denken aan naam, functie en contactgegevens met als doeleinde het aanbieden van dienstverlening en overige activiteiten, het onderhouden van een zakelijke relatie en het sluiten van een overeenkomst.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen we jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze werknemers. Wij verzekeren jou dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijkertijd ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst.

Bij het bemiddelen naar werk zullen wij jouw gegevens delen met relevante opdrachtgevers en/of bedrijven waarvan wij denken dat jij van toegevoegde waarde bent. We kunnen jouw persoonsgegevens delen met onze opdrachtgevers/klanten en derde partijen (bijvoorbeeld Belastingdienst, verzekeraars, UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Indien jouw goedkeuring wettelijk vereist is of wij het noodzakelijk achten jouw toestemming te verkrijgen, zullen wij eerst jouw goedkeuring vragen alvorens jouw persoonsgegevens te delen. Indien VCL Job Service B.V. geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, kan het zijn dat jouw persoonsgegevens met de overdracht aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

In geval van verzuim en de begeleiding hiervan zal een arbodienst ingeschakeld worden en indien van toepassing ook een Arboarts. Gezien de wettelijke verplichting van opvolging en begeleiding zullen wij jouw gegevens verstrekken welke relevant zijn voor deze opvolging en begeleiding.

Wij werken met een Cloud. Dit houdt in dat alle persoonsgegevens in opdracht van VCL Job Service B.V. door een Cloud service provider worden verwerkt en opgeslagen. Wij hebben organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy eisen op te leggen aan onze Cloud service providers, waardoor jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor bovenstaande doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Je bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, certificaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je (nog) niet voor VCL Job Service B.V. hebt gewerkt. Twee jaar na het laatste contact zal je van ons bericht ontvangen dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je voor VCL Job Service B.V. hebt gewerkt zijn je personele- en financiële gegevens beschikbaar tot twee jaar na het einde van je dienstverband. Bepaalde personele- en financiële gegevens zijn zeven jaar beschikbaar voor VCL Job Service B.V., dit ten behoeve van bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.

Indien je niet meer bemiddeld wil worden kan je jezelf uitschrijven door contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon. Dit kan via info@vcl-jobservice.com of bel met 010-3074127. Je gegevens zullen dan definitief verwijderd worden uit ons bestand.

Welke rechten heb jij?
1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij VCL Job Service B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@vcl-jobservice.com of telefonisch contact op te nemen via 010-3074127. We sturen je dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door VCL Job Service B.V.

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij VCL Job Service B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om deze te laten wissen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@vcl-jobservice.com of telefonisch contact op te nemen via 010-3074127. Het verzoek tot verwijderen is alleen mogelijk als wij geen wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van deze gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat VCL Job Service B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Op alle bovenstaande verzoeken zullen wij binnen twee weken reageren.

Beveiliging van jouw gegevens en onze website
VCL Job Service B.V. doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij doorgeeft, tegen onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daarvoor maken wij gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo passen wij toegangsbeheer toe, hebben we firewalls en beveiligde servers en persoonlijke wachtwoorden op alle accounts. Het aantal personen dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde en bevoegde personen.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van VCL Job Service B.V. privé is en jouw gegevens niet in de verkeerde handen vallen. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Datalek
Vanaf 1 januari 2016 is de wet gewijzigd en is een regeling gemaakt voor wat betreft de melding van datalekken. Als jij het idee of vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via info@vcl-jobservice.com of te bellen met 010-3074127.

Wijzigingen
VCL Job Service B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op onze website. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

Heb je toch nog vragen na het lezen van dit Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op!