Algemene Voorwaarden VCL Job Service

ALGEMENE VOORWAARDEN VCL JOB SERVICE B.V.

 • Definities

VCL: VCL Job Service B.V., handelend onder de naam VCL Job Service B.V.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met VCL sluit en/of de natuurlijke of rechtspersoon aan wie VCL kandidaten introduceert.

Kandidaat: de natuurlijke persoon die door VCL wordt geïntroduceerd aan de Opdrachtgever en/of de natuurlijke persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst met VCL bij de Opdrachtgever, onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever, werkzaamheden verricht.

Overeenkomst: de schriftelijke vastlegging van de tussen VCL en Opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot een opdracht.

Introductie: het door VCL mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van informatie ten aanzien van een kandidaat, ongeacht of dit geschiedt aan de hand van een (referentie) cv.

Cv: curriculum vitae van een kandidaat met naam en woonplaats van de kandidaat.

Referentie cv: een curriculum vitae waarin de kandidaat wordt aangeduid met een referentienummer en naar keuze van VCL voornaam en/of woonplaats.

Partijen: VCL en Opdrachtgever.

 • Algemeen

2.1 Op alle aanbiedingen en offertes van VCL introducties van kandidaten door VCL en overeen komst met VCL zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 De Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden en inclusief de in de Over- eenkomst genoemde documenten en bijlagen, vervangt alle voorafgaande (schriftelijke en mondelinge) afspraken. Een wijziging van de Overeenkomst is slechts geldig wanneer deze schriftelijk is overeengekomen door VCL en de Opdrachtgever.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk in de Overeen komst door partijen worden overeengekomen.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn, zal zulks de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen. Indien en voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie die van wezenlijk belang is, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden en naar beste kunnen trachten overeenstemming te bereiken over een aanvulling op, of wijziging van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, die zoveel mogelijk in lijn ligt met hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald en/of in de overeenkomst is vastgelegd.

 • Introducties van kandidaten

3.1 De introductie van een kandidaat door VCL behelst het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. De introductie behelst tevens het aanbod tot het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden. Dit aanbod wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard indien en zodra deze nadere informatie over de kandidaat opvraagt, of aan VCL ver zoekt een gesprek c.q. kennismaking met de kandidaat te arrangeren.

3.2 VCL kan kandidaten introduceren bij opdrachtgever op eigen initiatief, onder meer, maar niet uitsluitend, naar aanleiding van een vacature bij de opdrachtgever, of op verzoek van de opdrachtgever.

3.3 Kandidaten kunnen, ter keuze van VCL worden geïntroduceerd met hun cv of op basis van een referentie cv.

3.4 Alle aanbiedingen, offertes en introducties van VCL zijn vrijblijvend.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van VCL om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van kandidaten te verifiëren.

3.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door VCL geïntroduceerde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCL aan derden bekend te maken; Bij overtreding van dit artikel kan VCL direct een boete van € 10.000,- opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van de opdrachtgever.

 • Uitvoering, toezicht en arbeidsomstandigheden

4.1 De kandidaat zal de werkzaamheden zoals deze in de overeenkomst zijn beschreven naar beste vermogen verrichten en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften, normen en specificaties uitvoeren. Voor zover van toepassing en mogelijk zal de kandidaat zich conformeren aan de gedrags- en beroepsregels zoals deze voor de betreffende beroeps groep en branche van toepassing zijn.

4.2 De kandidaat verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

4.3 Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van de kandidaat en zal zodanige maatregelen treffen en zodanige aanwijzingen geven aan de kandidaat die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de kandidaat bij de verrichting van zijn werk- zaamheden schade lijdt.

4.4 Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart VCL tegen iedere aanspraak van de kandidaat of derden als gevolg van overtreding van artikelen 4.1 en/of 4.2 of niet nakoming van de wettelijke verplichtingen van opdrachtgever zoals vastgelegd in onder meer, maar niet uit sluitend, artikel 7:658 BW en de Arbeidsomstandighedenwet.

 • Verbod doorlening en tewerkstelling in het buitenland

5.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen in de Overeen komst.

5.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat zonder voorafgaand overleg en toestem- ming van VCL buiten Nederland werkzaamheden te laten verrichten, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

 • Duur en beëindiging van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld daarin en eindigt van rechts wege na afloop van de overeengekomen periode. Gedurende de overeengekomen periode is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst door opzegging tussentijds te beëindigen tenzij zich dringende redenen voordoen op grond waarvan van opdrachtgever niet gevergd kan worden dat hij de Overeenkomst voortzet. In dat laatste geval dient Opdrachtgever een redelijke opzegtermijn in acht te nemen, welke in ieder geval één maand zal belopen. Op zegging vindt plaats tegen het einde van een kalendermaand.

6.2 Wanneer de Overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan zijn Partijen bij het voor nemen om op te zeggen gehouden allereerst met elkaar in redelijk overleg te treden over afwikkeling van de Overeenkomst. Indien dit overleg niet tot resultaten leidt geldt voor ieder van Partijen een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand.

6.3 VCL kan de Overeenkomst altijd met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, beëindigen op de dag dat de arbeidsover- eenkomst die voor bepaalde tijd met de Kandidaat was aangegaan eindigt, mits zulks vooraf bekend gemaakt was aan Opdrachtgever.

6.4 VCL kan de Overeenkomst altijd met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen zonder dat

een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, beëindigen indien de Opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichting kan of wil doen.

6.5 Indien tijdens de looptijd van het project blijkt dat het project langer zal duren dan oorspron- kelijk overeengekomen, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te verlengen. In dat geval zal Opdrachtgever VCL hieromtrent tenminste één periode (4 weken)voor de oor- spronkelijk overeengekomen einddatum schriftelijk informeren. Indien het project wordt ver- lengd, behoudt VCL het recht voor het uurtarief bij te stellen voor de nader te bepalen periode van verlenging.

 • Vervanging en overmacht

7.1 Bij het onverhoopt uitvallen van een kandidaat heeft VCL het recht een vervangende mede werker van gelijk niveau in te zetten.

7.2 Indien VCL een verplichting niet tijdig, of niet (volledig) kan nakomen ten gevolge van een niet aan VCL toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stag natie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen het bedrijf van VCL of binnen het bedrijf van Opdrachtgever of bij de Kandidaat, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat VCL alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen, zonder dat VCL gehouden is tot schadevergoeding. Indien een overmacht situatie langer duurt dan twaalf (12) weken, kan ieder der partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder enige verdere aansprakelijkheid of vergoeding voor eventuele schade.

 • Facturering

8.1 Facturering geschiedt achteraf op wekelijkse basis, een en ander met inachtneming van het in de overeenkomst omschreven tarief per tijdseenheid en valuta.

8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

8.3 Alle gewerkte uren en/of dagdelen die door de Kandidaat aan de werkzaamheden van Op drachtgever zijn besteed zullen door de Kandidaten op urenstaten worden bijgehouden en na afloop van de week (of zoveel eerder als overeengekomen of dienstig is) door een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtgever worden ondertekend. Door ondertekening verklaart Opdrachtgever zich akkoord met facturering van de afgetekende uren door VCL. Ondertekening impliceert voorts dat de betreffende uren door de Kandidaat naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn verricht.

8.4 Overwerk zal door Kandidaten slechts worden verricht na toestemming van een daartoe be- voegde functionaris van Opdrachtgever en worden gedeclareerd tegen het daartoe bij Op drachtgever geldende overwerkpercentage, berekend over het uurtarief zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

8.5 Het door de Opdrachtgever verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaten van de verleende opdracht.

8.6 Bezwaren tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk onder opgave van redenen bij VCL te worden ingediend. Aan reclameringen na voornoemde termijn kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Eventuele bezwaren tegen facturen schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

8.7 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de in lid 2 genoemde of de uit- drukkelijk overeengekomen betalingstermijn in de overeenkomst, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente artikel 6:119a BW verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.

8.8 Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures en kosten van bui- tengerechtelijke invordering, welke VCL in het kader van de Overeenkomst maakt of op VCL verhaald kunnen worden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum bedrag van € 450,-, tenzij de buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van Opdracht gever komen.

8.9 Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever. VCL is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren indien daarbij niet tevens de verschuldigd geworden rente en kosten worden voldaan.

8.10 In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk jegens VCL verbonden.

8.11 In het geval Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie aan VCL ter beschikking moet stellen, gaat het tijdstip vanaf hetwelk de Kandidaat de werkzaamheden aanvangt, niet eerder in, dan nadat de betaling is ontvangen respectievelijk de bedoelde informatie volledig aan VCL ter beschikking is gesteld. Voorts is VCL gerechtigd haar ver- plichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.

8.12 Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

 • Verbod overname / indienstneming kandidaten

9.1 Na Introductie van een Kandidaat door VCL is het Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, niet toegestaan direct of indirect een Kandidaat in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via VCL binnen een periode van 12 maanden na de introductie.

9.2 Het is Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCL niet toegestaan direct of indirect een Kandidaat in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via VCL binnen een periode van 12 maanden nadat het betreffende project is voltooid of nadat de Kandidaat van VCL met zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever is gestopt om welke reden dan ook.

9.3 Bij overtreding van het in de vorige leden bedoelde verbod verbeurt Opdrachtgever aan VCL een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,00. Deze boete laat onverlet het recht van VCL schadevergoeding te vorderen.

9.4 Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand aan de introductie door VCL al op enigerlei wijze bekend was geraakt met de identiteit van de Kan- didaat, tenzij Opdrachtgever dit terstond nadat VCL de identiteit van de Kandidaat aan Op drachtgever kenbaar maakt, aan VCL meedeelt. Indien en zodra Opdrachtgever VCL verzoekt een gesprek met de Kandidaat te arrangeren, gelden de voorgaande leden van dit artikel.

 • Verbod indienstneming personeel VCL

10.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan (voormalige) werknemers van VCL gedurende de tot- standkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, direct of indirect in dienst te nemen of anderszins hun diensten in te huren, dan wel de diensten van een onderneming te gebruiken of in te huren waar de betreffende werknemer van VCL directeur, manager, lasthebber of gevolmachtigde is geworden, een en ander op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van €25.000,-.

 • Geheimhouding

11.1 Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

 • Doorwerking

12.1 Elke kandidaat kan ter afwering van een tegen hem gerichte vordering een beroep op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst doen.

 • Sociale verzekeringen, belastingen

13.1 In geval van verhoging van de loonkosten van een Kandidaat als gevolg van gewijzigde wet- geving en/of wijzigingen van sociale verzekeringswetten heeft VCL het recht om met ingang van de datum van de verhoging, het door Opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

 • Tekortkoming en aansprakelijkheid

14.1 VCL is eerst aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een toe rekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deOvereen komst indien en zodra VCL in verzuim verkeert doordat zij de tekortkoming niet heeft hersteld binnen de daartoe door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn.

14.2 VCL is niet aansprakelijk voor schade die derden in het kader van de uitvoering van de Over- eenkomst lijden. Opdrachtgever vrijwaart VCL voor eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde.

14.3 VCL is niet aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding toe indien Opdrachtgever dit niet binnen één maand na het ontstaan van of het bekend worden met de schade schriftelijk aan VCL kenbaar maakt onder overlegging van bewijsstukken waaruit blijkt dat de beweerdelijk geleden schade een rechtstreeks gevolg is van de toerekenbare tekortkoming van VCL. Voornoemde termijn dient te worden beschouwd als een vervaltermijn.

14.4 VCL is niet aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding toe voor schade die ontstaan is ten gevolge van gedragingen van een door VCL ingezette Kandidaat die in uitdrukkelijke opdracht en na instructie van Opdrachtgever verricht zijn. 

14.5 VCL is niet aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding toe voor schade die ontstaan is ten gevolge van fouten van en/of een gebrek aan toezicht door de Opdracht gever op de door VCL verrichte diensten.

14.6 VCL is niet (meer) aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding (meer) toe zodra de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten zijn verricht.

14.7 VCL is slechts aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever ten gevolge de toere- kenbare tekortkoming van VCL lijdt. Aansprakelijkheid van VCL voor indirecte c.q. gevolg schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gederfde winst, gemiste besparingen c.q. inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

14.8 Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting tot vergoeding van schade van VCL uit hoofde van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of op welke andere grond dan ook, is beperkt tot het bedrag exclusief BTW dat VCL in het kader van de Overeenkomst in rekening heeft gebracht zulks tot een maximum van € 20.000,-. 

14.9 De aansprakelijkheid van de persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.

 • Geschillen

15.1 Op deze algemene voorwaarden en de definities daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en introducties door VCL de Overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, is met uitsluiting van enig ander recht Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de uitleg en uitvoering daarvan, alsmede naar aanleiding van alle aanbiedingen, offertes en introducties door VCL de Overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van VCL om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.